Author Topic: แสดงความเห็นเกี่ยวกับความถี่ 50MHz (NTBC Say "NO" to 6m)  (Read 1290 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HS2JFW

 • Administrator
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
หลายทานคงได้รับข่าวสารนี้แ
ล้ว เป็นธรรดาว่ามีข่าวดี ย่อมมีข่าวร้าย ปนอยู่ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้เราได้รับทราบข่าวเรื่องความถี่เพิ่ม 144-147MHz ซึ่งก็นับว่าเป็นข่าวดี ในเวลาห่างกันไม่นานเราก็ได้ทราบข่าวเรื่องการที่จะสุญเสียความถี่ 50-54MHz ไปหลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนหลายท่านได้ เดินหน้าเต็มกำลังให้เพิ่มกิจการวิทยุสมัครเล่นเข้าไป ถึงแม้เป็นกิจการรองก็ยังดีกว่าไม่มีเลย แต่ครั้งนี้ดูจะเป็นข่าวร้ายที่ยิ้มไม่ออกของหลายๆ คน แต่ข่าวนี้ก็ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายหลังจากหลายส่วนได้พยายามอย่างหนักอีกครั้งที่จะยึนยันเหตุผลและความจำเป็นของกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่อาจเป็นได้ว่ายังมีเหตุผลที่ไม่เพียงพอ ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่น หรือะไรก็แล้วแต่ให้กับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่ใช้งานความถี่ช่วงนี้อยู่ ได้เห็นความสำคัญของกิจการวิทยุสมัครเล่น

ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านช่วยระดมความเห็นกันอีกครั้ง ถึงเหตุผล ความจำเป็น ว่า "ทำไม่กิจการวิทยุสมัครเล่นควรได้ใช้งานความถี่ 50-54MHz?"

ขอเหตุผลที่สร้างสรรค์ การบ่น ต่อว่า เหน็บแนบ ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เพราะคนพิจารณาไม่ได้มาอ่าน ไม่ได้มารับรู้ และไม่ได้ยินสิงที่เราพูดกันที่นี่

รวมไปถึงว่าเราควรจะต้องทำอย่างไร ข้อมูลอะไรที่ควรจัดเตรียม และขออาสาสมัครที่จะช่วยกันทำงานเรื่องนี้ด้วยจะยิ่งดี หากคิดว่าเรื่องนี้ธุระไม่ใช่ จะกลายเป็นการสูญเสียที่เสียศูนย์ไปอีกนาน

เชิญทุกท่านแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ได้ที่นี่
« Last Edit: April 14, 2015, 03:38:06 PM by HS2JFW »

Offline HS2JFW

 • Administrator
 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
อ้างถึง เนื่องหาในส่วนที่ 3 เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ในส่วนของตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ นั้นได้กล่าวถึงปัจจุบันสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้ตกลงร่วมกันใช้ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulations) ฉบับปี ค.ศ. 2012 ประกอบกับตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ที่ กสทช นำมาบริหารงานนั้นยังอ้างอิง ฉบับปี ค.ศ. 2008 เป็นหลัก จึงยังไม่สอดคล้องกลับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2012 ที่เป็นข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศฉบับล่าสุด และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงสถานะการใช้งานคลื่นความถี่ของประเทศในขณะนั้นเป็นสำคัญ

ดังเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ให้สอดคล้องตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2012 และสอดรับกับสถานการณ์ใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและสะท้อนถึงนโยบายการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตของประเทศด้วย

เมื่อมีการอ้างถึง ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2012 ในช่วงความถี่ 50-54 MHz กำหนดให้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่เพียงกิจการเดียว ทั้งในภูมิภาคที่ 2 และ 3รูป 1 ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2012


หากเมื่อย้อนไปดูข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2008 ในช่วงความถี่ 50-54 MHz จะพบว่าก็ได้กำหนดให้ความถี่ช่วงดังกล่าวสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่เพียงกิจการเดียว ทั้งในภูมิภาคที่ 2 และ 3รูป 2 รูป 1 ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2008


นี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ทิศทางตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และในอนาคต ในช่วงความถี่ 50-54 MHz ได้กำหนดให้กับกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่เพียงกิจการเดียว ในภูมิภาคที่ 2 และ 3

ดังนั้นผลการพิจารณาของ กสทช ที่จะปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ โดยลบกิจการวิทยุสมัครเล่นออกจากกิจการรองในช่วงความถี่ 50-54 MHz จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับข้อบังคับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ทั้งฉบับ ปี ค.ศ. 2008 และ ปี ค.ศ. 2012 ตามเหตุผลและความจำเป็นของ กสทช รวมไปถึงไม่ได้สะท้อนความจำเป็นในการใช้งานจริง ของทุกกิจการ ที่ควรได้รับสิทธิการใช้งานความถี่อย่างเหมาะสม  เพราะการใช้งานจริงในปัจจุบันนั้นกิจการวิทยุสมัครเล่นคือผู้ใช้งานหลักในความถี่ช่วงนี้ อีกทั้งหากไม่กำหนดให้ความถี่ 50-54 MHz ให้กับกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยกำหนดให้กิจการอื่นใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ใช้งานร่วมกับกิจการวิทยุสมัครเล่นนานาชาติระหว่างประเทศ ที่ทำให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานในต่างประเทศได้โดยง่าย ส่งผลต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ซึ่งหากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ควรใช้งานช่วงความถี่ที่สามารถมั่นใจได้ว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้จริง และในปัจจุบันก็เชื่อได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จาก กสทช ให้ใช้งานอย่างเพียงพอ และเหมาะสมอยู่แล้ว จึงไม่เห็นความจำเป็นต้องใช้งานช่วงความถี่ 50-54 MHz อีกในปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไร้ซึ่งความมั่นคงอย่างร้ายแรงต่อประเทศ


หากสังเกต เชิงอรรถระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความถี่ 50-54 MHz จะพบว่าใน ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศฉบับ ปี ค.ศ. 2012 มีบางประเทศที่ได้เพิ่มกิจการวิทยุสมัครเล่น ให้เป็นทั้งกิจการหลัก และกิจการรองในช่วงความถี่นี้


เชิงอรรถระหว่างประเทศ 5.169 ฉบับปี ค.ศ. 2008
5.169 Alternative allocation: in Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Namibia, the Dem. Rep. of the Congo, Rwanda, South Africa, Swaziland, Zambia and Zimbabwe, the band 50-54 MHz is allocated to the amateur service on a primary basis.

เชิงอรรถระหว่างประเทศ 5.169 ฉบับปี ค.ศ. 2012
5.169 Alternative allocation: in Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, the Dem. Rep. of the Congo, Rwanda, South Africa, Swaziland, Zambia and Zimbabwe, the band 50-54 MHz is allocated to the amateur service on a primary basis. In Senegal, the band 50-51 MHz is allocated to the amateur service on a primary basis. (WRC-12)

เป็นการแสดงให้เห็นทิศทางและแนวโน้มระดับนานาชาติ ที่จะกำหนดความถี่ช่วง 50-54 MHz ให้กับกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งผลการพิจาณาของ กสทช นั้นสวนทางกับแนวโน้มของนานาชาติ ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งเรื่องการรบกวนระหว่างกิจการระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผลิตหรือนำเข้า เพื่อการใช้งานภายในประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุผล ความจำเป็นของการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่ ในครั้งนี้อย่างชัดเจน อีกทั้งไม่เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศอีกประการหนึ่งด้วย
« Last Edit: April 14, 2015, 03:12:39 PM by HS2JFW »

Offline HS0ZLJ

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 59
 • Karma: +0/-0
We do not even have 4G licensing here. So what to say....
Marcus, Chiang Mai
Y44RI / DL4AKB / 9V1AG / HS0ZLJ

Offline HS0ZLW

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
 • CW and Contest fan
The difference is that all the major mobile operators are offering 4G services for sale, 'licensed' or not ...
Scott Earle,
HS0ZLW, G0SWG

Offline HS0ZLJ

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 59
 • Karma: +0/-0
Of course we don't read between the lines :).


It's just so ridiculously backwards. Thailand places itself so awkwardly behind everyone else. Sad. Especially as everybody can buy an SDR stick for 10$. Scratching my head....
Marcus, Chiang Mai
Y44RI / DL4AKB / 9V1AG / HS0ZLJ