Author Topic: เอาเอกสารจาก Google Doc มาให้อ่าน  (Read 3656 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HS8JYX

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 30
 • Karma: +0/-0
  • www.hs8jyx.com
เอาเอกสารจาก Google Doc มาให้อ่าน อยากอ่านเรื่องใหนเชิญเลือกเอานะครับ อันใหนเข้าอ่านไม่ได้แจ้งด้วยนะครับLarge Loop Antennas.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZThjYzA1MmYtYzNkZi00NTFjLThkOTctMDk0Y2ZhZDY2YjU1&hl=en

แบบทดสอบตัวเอง ก่อนสอบขั้นกลาง.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMGU3MzA3OGItZWJjMy00ODg4LWJmZTMtMDVmNGI5MWYxYTJi&hl=en

แฮมนะหรือ...คือไอ้แหลม.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYTVjOGRjNDktMDM0NS00YjlhLWIyNzEtODQ2Y2Y1MWQ2ZGQ5&hl=en

A Heavy-Duty Homemade Dipole Insulator.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZTM0NmVjYzEtZDQyYy00YjkzLWIwYTEtYTg5NjA2YzFjODMw&hl=en

พื้นฐานสายอากาศและการกระจายคลื่นวิทยุ.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMzE1ODEzNzYtMzQ4MS00YjE0LTlhMjgtOGFiYzkyOGE0ZTAx&hl=en

QEX11_2007.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNDI4NTE4ZDYtZDZiNy00ZGY3LWJlYjEtMmY5MmFkNjg3YzE0&hl=en

สายอากาศยากิ 3E อย่างง่าย.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNzhkMDY5NzgtZTJlNy00YjkwLWE3YzUtYTYxMjY5MDgwNjFi&hl=en

160Half-Slooper-Antenna.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYjFkZjE5NTEtODFiOS00YTUyLTk0YzUtOTU5ZDJhYjY5NjEw&hl=en

Propagation.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZjZmZGZhMWYtNDVlOS00ZTgwLWIxMmEtYWJjMmI3NWE0YTY5&hl=en

ค่า SWR นั้นสำคัญไฉน.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMzRhNWU2NDAtNmVlYy00Yzg5LWI0MmMtNzg5YTZmMDQyMGM5&hl=en

40 มิเตอร์โมบายล์.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYTViMDVkZWUtMjhkYi00YzQxLWEyZjctZDIyNzI3ZDkwOGEz&hl=en

การสร้างแมชชิ่งคอยล์ อเนกประสงค์.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMmI1YzJmYTMtMTQ3My00NDkxLTg2NTktNDQ4YTFmZWE2ZGM4&hl=en

กิจกรรมแฮมขั้นกลาง.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNmRlMDBiMzktNDJhOS00YWVmLWE4NzgtYWJmNDAyYzg5NDY1&hl=en

เทคนิคการประกอบวงจร ตอนที่ 1.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOTIzMGI5MzgtOTM0Zi00ZTE0LTk3OTUtOTE3YzRiOTAzZDNh&hl=en

NCJ01_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYzc2NDZkMmEtYjQzNC00YjEzLThhNWMtYWIxM2I0MzJhYzM1&hl=en

เครื่องรับวิทยุสมัครเล่น.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMDVmNjg5YTMtOWFlOS00ZThhLTk0ZjEtOWFiZDcyMDY0MmI1&hl=en

สายอากาศจากสายนำสัญญาณ.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNzdkNzQ3MmMtYjQ2My00ZDhhLWJkNWUtMWQxYzQzMjIxNDU0&hl=en

บูตเตอร์ย่าน 27 MHz 30 watts.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyM2E5MzcxNmYtZjA5Ny00ODkyLTg5NTQtNzE1NjQ0NzY1NDVm&hl=en

หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (คู่มือแนะนำการสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่น)
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOTNiYTMzYjUtY2NlOC00NzFkLWFlMDYtNWI2NDQ4ODJmMzBi&hl=en

ภาครับสำคัญกว่าภาคส่ง.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZjAyZmUxOGItODM4Ni00MjY2LWI3YmUtMTY0NDU0N2I5ZTRm&hl=en

คลื่นวิทยุส่งไปได้แค่ใหน.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZWRjZGZjYjAtNTlmZC00MTE0LTg0OWQtZTI5OWZhYjM5NWIw&hl=en

ตอนนั้น เขาเล่นกันอย่างนี้.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOTJmZGY0ZjgtMTQ5NC00ZjlmLTlmODQtNGRkYmFiMGY4YjBh&hl=en

พูดวิทยุอย่างไรให้ถูกต้อง.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYWRmZDVjYzMtOTYyNy00ZDRiLWFmMGMtZmE1Y2IyYjAyNDFk&hl=en

QEX09_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYTA1ZTcwNTUtMjExZS00YWY4LWI0NTItMGQyMWFjZjc0MGQ0&hl=en

NCJ_11_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMDQ4MzgwOWQtMGIxMS00NWU1LThjZjQtYzJmZDY4MWU0MGU2&hl=en

ผู้คิดค้นสายอากาศยากิ.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYjk1NzJhYWQtMWI5ZS00YmRkLWE0NmQtNGUwYjhjMDZjYzkz&hl=en

สายอากาศ Field Day Contest.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyY2UzZjgwNzMtZTUxNC00MjUxLThiOGMtMmRhNGJjOGU4ZGE0&hl=en

NCJ05_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZDkzMGNiYjgtNTg1MC00MTJiLWFmMGYtNzQ1MGU2ZDY1NzU0&hl=en

SWR-VSWR.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOWYyOWY2MzktNWI4Zi00YWRmLWFlOWItNTE0MDRlNmYwMzVh&hl=en

ปัญหาถามบ่อย.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyY2ExZDdkNjgtYTE3MC00ZTYzLWIzODktMDFhYjEyMGQxY2U1&hl=en

GaAs FET ปรีแอมป์ สำหรับความถี่ 28 _220 MHz.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYTVjZGU5OTAtNTlhYy00N2NjLWE4OTgtNWVjNTE0MTE5MDVh&hl=en

เขต8..pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOTYzM2MyNjEtMzY5Ny00MTc0LTg3MjUtOGM2MGRkOWM1M2Uz&hl=en

สร้างจูนเนอร์ FM.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNTk5Zjk0ZDctYzEwZC00Zjc5LTkxMGQtOTI5MWUwMWE3ZDZk&hl=en

Secrets of RF Circuit Design, 3rd Edition 0071370676.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYjUzYjE3OGQtMmQ5Ni00ODEwLTkyNzQtMDM2ZTRkZWFlOWE0&hl=en

สายอากาศสำหรับวิทยุ World Band โดย HS1KFZ.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYjJhNzNlZjktZTViMy00ZjZmLWJmZWYtOThlNzMwYWYzMDhm&hl=en

QEX_2002_01-02.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNjY5NjgwODgtMjg0Yy00ZjNhLWI5MDQtNzk4NWEzNzQwYWY5&hl=en

การฝึกทหารสื่อสาร.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYmM2MzhmMjEtYTAyZC00MWVmLWIxMjUtOWFkMjI3OTFiZTJk&hl=en

QSL CARD 100 PERCENT.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZjM4OWJmMWUtNzdhOS00OTAzLTk1YjgtNmU3M2FiNzZkMTBm&hl=en

Ham Radio For Dummies.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNzI2YmUzZWEtMzkzNi00NjJjLWFiZDYtNjNmODc3NjA1MzA0&hl=en

QEX_2002_11-12.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMjZmMmU5YWItOTJiMy00NDVhLTg1MWQtZTFhODFjZWZlZGRh&hl=en

Thailand Field Day Contest 2009.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNTFiMWUxYjctZmVkMi00MmQ4LWI0YzUtZTJjOWM5MTQ5YzBj&hl=en

QEX_2002_07-08.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOWJiNWNlMWYtZDMyZS00NWZkLThiZWQtYjFhMjkzNmRjYTg3&hl=en

Build_Your_Own_Low-Power_Transmitters_Projects_for_the_Electronics_Experimenter.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYTAwOTRiNTYtZTlhZC00YWFkLWE3MWMtOWIwYjVmM2RiYTVk&hl=en

22 Radio Receiver Projects for the Evil Genius.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYzEzZGQzMDctNjJiYy00NThiLTk0NTQtMTc3NTIzYWI1NTg1&hl=en

The Technician's Radio Receiver Handbook.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZDhjMjJlNGYtZTIyNS00MjFmLThlZGQtMTFiZjU2MmI2N2Uw&hl=en

QEX_2002_05-06.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOWFkYjRhODAtOGQ2Yi00OWI4LThiMTAtZDkzOGVhMzg2Zjc2&hl=en

QEX_2002_09-10.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNmQ0MzYxNTItMzEyNi00OTVjLTllMzYtYmI0ODBlZmUzYWFj&hl=en

QSL ไทย ๆ ของ HS8JYX.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYWE1YWQ1MGYtYjNkZi00MTk4LWE2MGEtNjM1MjhkNWIyNzE1&hl=en

QEX_2002_03-04.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZWNiZDcxZjgtMzg3NS00YzQxLTkzYjctZDAyOGJmZWIyZjRh&hl=en

รางวัลสำหรับแฮมคนเก่ง.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOTc3MzgwMjMtNTlkMS00MjkwLWE0NDctMDY4YzgyOTdmMzM3&hl=en

NCJ03_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYjE1YWUzNjQtZTc5OS00Mjc5LWJhNzktZjkzZTBhNWY3ZTMw&hl=en

NCJ07_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyODAyMTA0ZjMtMDU1MS00OTEzLThiNDgtZGJiNTZkMmU0MThm&hl=en

QEX01_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyN2U2YmViNWEtMGY5Yy00ZTk0LThmNDUtOWNhOTIwM2RiNDFj&hl=en

NCJ09_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMmRkZDQwOTItOGRkMC00YWVhLWE3YWQtODEyMmU4ZjUxMjRj&hl=en

GaAs FET ปรีแอมป์ 144 และ 220MHZ.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMTdmYTk4YWUtY2Y2MS00ZmM3LTgzNzMtZDU5Njg0MWYzYWNi&hl=en

From Low-Band DXing.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMWExODBiNzctYjMxYi00ZmVmLWFhNDYtZTUyYTUyZjU3MTZk&hl=en

มอสเฟต ปรีแอมป์ 28_220MHZ.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNmFlMDVkYmQtZjAwNi00ODNhLTg1ZmYtNGYwYWQ0MTRhNTJh&hl=en

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyN2E3ZGRkNjEtOWMyOC00NTkyLTkzMTMtMmJjMDAyZjliYzBl&hl=en

hammap.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYzViOWRjZmItNmQ1OC00OWY0LTk2N2UtOTUzZWM1MjFhMWM1&hl=en

บูตเตอร์มือถือ 60watts.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOWFkZmQ4ZjYtYzA3NC00OTQ3LTg5ZDQtOWUyMTU2YzQ4OTQ0&hl=en

เครื่องขยายกำลังส่ง 27 MHz 50 วัตต์.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyODJlZjU0NGUtMmFiZS00ZmY1LWJhYmUtNWFiNGQyNTM2MTE1&hl=en

ภัยจากการใช้วิทยุรับส่ง.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOWIwYTFhZmUtMTU2Mi00YzZiLTllMmYtZTVkOGEwNzJkYzQx&hl=en

QEX03_2007.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYjI0NjA4MDgtMWUzZC00ZWE1LWI4NzQtNzU2YzM4ZTFjZjdl&hl=en

พระสงฆ์กับการใช้วิทยุคมนาคม.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNWJhZTdlMTItMmQyOC00OTFjLTk4M2MtMWU5MTI5OGExMGZj&hl=en

การแพร่กระจายคลื่น.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyOTVlMzdhMGQtZWY3OS00ZDRkLTk1YjQtNDkxZDEwZmVkNzAx&hl=en

ความหมายที่แท้จริงของ วิทยุสมัครเล่น โดย HS1AAM.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYzdjNGU1YTUtNzViMC00OTgxLWE3ZjUtZWRkNzBlYTZkNDQ1&hl=en

พลิกปูมประวัติศาสตร์.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZWRmNzE0YTQtYzYzYS00MzZlLWFjMTItNmJhMDI1NzVjNWI2&hl=en

QEX11_2008.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMWNiZTFlMTMtNGY4MC00NmYyLWE4YjgtYmZiMjVkOWM1M2M0&hl=en

ภาครับสำคัญกว่าภาคส่ง.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyM2ZiZTQzYTEtYWE2NS00ZTJkLWE0ZDMtZTk0ZDA1ODdhYjky&hl=en

What is AmateurRadio.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyZjkwOWRjNWUtNzU0MS00YTlmLWExMGUtNGMzZjc4ODg4MDZl&hl=en

Activities in Amateur Radio.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyMDA0NDQ0MTItMzRjYS00YzA1LWI1MGUtMTg5NjFkYmFiZWNk&hl=en

Propagation of RF Signals.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyYmZkOTRjZmYtZGI3ZC00NDFjLTlkOGYtMzcyNWZmOWQ1ZjNm&hl=en

SpaceCommunications.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyNTc4NzQwZjUtZmU1YS00MjdjLWE3OTQtZDkyNzA0ZjQ4ODQ3&hl=en

RSGB 15-HFantennas.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0BxgJ9QX1BWUyY2VjMWVjZWItMDQ4OC00MzM3LWExN2MtZGYwM2VhNDAzNTgw&hl=en


Offline HS4DDQ

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 15
 • Karma: +0/-0
ความรู้แน่นจริงๆๆ  ;D :D :D :D
พี่ครับช่วยรับโทรศัพท์ผมด้วย  โทรไปหลายครั้งแล้ว ไม่ยอมรับเลย 5555 :'( :'( :'(
หรือถ้าสะดวก ไม่สะดวก ไม่อยากคุย  ก็ช่วยส่งแมสเสส มาบอกหน่อยก็ดี ให้เวลา ภายในวันจันนี้นะ รีบโทรมาด่วนเลย  080-6042524 0k นะครับ โทรมาเลย จาก HS4DDQ :P :P :P

Offline HS8JYX

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 30
 • Karma: +0/-0
  • www.hs8jyx.com
ครับผม ท่าน HS4DDQ  ว่าไงครับ.. ผมนาน ๆ จะเข้ามาที่นี่ (แต่ถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาบ่อย เป็นช่วง ๆ  :D) .
คนโทรมาจากเวบผม สาระพันปัญหาเลยครับ บางครั้งก็รับไม่ใหว  ;) ;) ไว้เจอกัน CQ WW เสาร์นี้

HS8KOH

 • Guest
ขอบคุณท่าน HS8JYX มากครับ :)