Author Topic: การขออนุญาตตั้งสถานี  (Read 1292 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HS2JFW

  • Administrator
  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 17
  • Karma: +0/-0
การขออนุญาตตั้งสถานี
« on: December 25, 2014, 09:14:36 PM »
ขั้นตอนการขออนุญาต

๑.๑   ผู้ขออนุญาตจะต้องกรอกแบบคำขออนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นคำขอผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ ดังนี้
   ๑.๑.๑     ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมวิทยุสมัครเล่น หรือ
   ๑.๑.๒     ยื่นผ่านการส่งจดหมายลงทะเบียนถึงสมาคมวิทยุสมัครเล่น หรือ
   ๑.๑.๓     ยื่นผ่าน e-Mail ของสมาคมวิทยุสมัครเล่น

๑.๒   สมาคมฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขออนุญาต พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเอกสารและวันที่รับเอกสารและจัดทำสำเนาเอกสารคำขอให้กับผู้ยื่นคำขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน

๑.๓   สมาคมฯ จะต้องนำส่งคำขออนุญาตดังกล่าว ให้สำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลา ห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับเอกสารจากผู้มายื่นคำขออนุญาตและได้รับข้อมูลจากผู้ยื่นขอรับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ สมาคมฯ อาจมีความเห็นเพิ่มเติมในคำขออนุญาตดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงาน กสทช.

๑.๔   สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาคำขออนุญาตภายในระยะเวลาสามสิบวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับเอกสารและได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจะส่งหนังสืออนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้สมาคมฯ ใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลในพื้นที่ต่อไปDownload แบบคำขอ AR-01 และคำอธิบายวิธีการกรอกแบบฟอร์ม

แบบคำขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น